นักศึกษาฝึกงาน (INTERNSHIP 2018)

Astra Technology Co., Ltd.

นักศึกษาฝึกงาน

การรับนักศึกษาฝึกงานเป็นส่วนหนึ่ง Corporate Social Responsibility(CSR) ของบริษัท;

เนื่องจากระบบการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของ ประเทศชาติ ดังนั้นสถาบันฯการศึกษาจึงได้จัดให้มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่เน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น และเพื่อตอบสนองการแข่งขันในตลาดแรงงาน สถาบันฯการศึกษา จึงได้เน้นการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ที่เรียกว่า การฝึกงาน ซึ่งได้ถือเป็นกลไกหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจุจุบัน ที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนา ตนเองให้สามารถ ปฏิบัติงาน กับองค์กรอย่างมีศักยภาพในอนาคต
ทางบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาการศึกษา จึงได้มีนโยบาย ให้ความร่วมมือกับสถาบันฯการศึกษา โดยการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและสร้างเข้าใจ ให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีประสบการณ์ตรง โดยได้รับความรู้ในการทำงาน เรียนรู้การปรับตัวในการทำงาน และสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพและทักษะด้านการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ ชีวิตการทำงานในอนาคตต่อไป

—————————————————————————————————————————–

ความคิดเห็น

นางสาวปนัดดา  ศรีหาคลัง (ตาล) ปริญญาตรี ชั้นปี ๓ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะการบริหารและจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ เริ่มฝึก ๑ มิ.ย. ๒๐๑๘ – ๒๐ ก.ค. ๒๐๑๘

“สิ่งที่ประทับใจในการฝึกงานครั้งนี้ คือ ได้เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการทำงานเปรียบเสมือนบุคลากรขององค์กร ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานที่ทำงาน ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ที่ได้ฝึกตนเองเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น มีโอกาสรู้จักผู้คนมากมาย และได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน รวมทั้งทำให้ทราบข้อเด่นข้อด้อยของตนเองในการทำงาน ในส่วนของสถานที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นสถานที่ที่น่าทำงานมาก พี่ ๆ ทุกคนน่ารัก เป็นกันเองมาก ๆ คอยสอนงานและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ ทำให้สามารถเรียนรู้งานต่าง ๆ ได้ดีและรวดเร็ว รวมถึงแม่บ้านก็น่ารักมาก คอยดูแลเรื่องอาหารการกินให้ด้วย ทุกคนดูแลกันเหมือนคนในครอบครัว การได้ฝึกงานที่นี่จึงเป็นประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่ามาก”