ความเป็นมา

บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านยุทโธปกรณ์ยาวนานกว่าสิบปี ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ อย่างมียุทธศาสตร์ มุ่งเน้นความชำนาญเฉพาะด้าน ทำงานอย่างมีระบบ โปร่งใส เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำให้บริษัท มีความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียงลูกค้ามีความพึงพอใจ และให้ความเชื่อมั่น ปัจจุบันเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก ด้านจำหน่ายยุทโธปกรณ์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศอิสราเอล ให้กับกองทัพไทย

สินค้า