วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย มีคุณภาพสูง ให้กับกองทัพไทย มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

ความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความสัมพัธ์ที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้องในการค้าทุกฝ่าย มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม.

การบริหารองค์กร

กำหนดรูปแบบโครงสร้างการบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้.

กิจกรรมเพื่อสังคม

ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือต่อสังคม ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ร่วมกับองค์การทั้งใน และต่างประเทศ.

ประธาน

suthep_1ดร. สุเทพ  ดวงจินดา
ประธานกรรมการบริหาร/CEO

คณะผู้บริหาร

Manote_gifนายมาโนชญ์  ดวงจินดา
รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด

Witsarut_gifนายวิศรุต  ดวงจินดา
ประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ

Uggrist_gifนายอุกกฤษฐ์  หมื่นยุทธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค